The Sims 2
untitleduntitled


Obrázky z klávesnicových znaků

Opicééé

17. dubna 2010 v 16:07 | Liška
░░▒▒▓▒▒░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░▒▒▓▒▒▒▓▒▒░░░░▓▓▒▒▓▓▓▒▒▓▓░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░
░░░▒▒▒▒▓▒▓▓▓░░░░▓▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓░░░░▒▒▓▒▒▒▒░░░░░░
░░░▒▒▒▒▒▓▒▒▒░░░▒▓▒▒▒░░▒░░▒▒▒▓▒░░▒▒▓▒▒▒▓▒▒░░░░░
░░▓▓▒▒▒▒▒▒▒░░▓▒▒▓▓▒▒░▓▒▓░▒▒▓▓▒▒░░▓▓▓▒▓▒▒▒▒░░░░
░░▓▓▓▓▓▓▓▒░░▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓░▒▒▒▓▒▒▒▒▒░░░░
░░▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓░░▒▒▒▒▒▒▒▓▓░░░
░▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓░▒▓▓▓▓▓▓▓▓░░
░▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓░░
░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓░
░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓░
░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░
░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░
░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░
░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░
░░░░░░░░▓▓▓▓▓▒▓░▓░▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░
░░░░░░░░▓▓▓▓▓▒▓░▓░▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░
░░░░░░░░▓▓▓▓▓▒▓░▓░▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░
░░░░░░░░▓▓▓▓▓▒▓░▓░▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░
░░░░░░░░▓▓▓▓▓▒▓░▓░▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▓▓▓▓▓░

Lebka 2

17. dubna 2010 v 16:06 | Liška
´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶

em, to z Comebacku...jak se tomu říká...? xDD

17. dubna 2010 v 16:05 | Liška
_____`$$$$$$$$`_________________________´ $$$$`___________
________`$$$$$$$$$`______,,________,,_______&$$$$´___________
_________`$$$$$$$$$`____´$$`_____´$$`____´$$$$$´____________
__________`$$$$$$$$`_´$$$$$`_´$$$$$`__´$$$$$$$´__________
___________`$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_´$$$$$$$´_________
____________`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$`´$$$$$$´_________
___,,,,,,______`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´________
_´$$$$$`____`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_______
´$$$$$$$$$`´$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´________
´$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´________
___`$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$´_________
______`$$$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$$$$$$_$$´_________
_______`$$$$$$$$$$$$,___,$$$$,_____,$$$$$´________
_________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_______
__________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´______
____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_____
_______________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__

Sexy...

17. dubna 2010 v 16:03 | Liška
?Sexy?Sexy
___?Sexy?Sexy?R
___?Sexy?Sexy?R
__?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Sexy?
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Se
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sex
_?Sexy?__?Sexy?Sexy?Sex
___?Sex____?Sexy?Sexy?
___?Sex_____?Sexy?Sexy
___?Sex_____?Sexy?Sexy
____?Sex____?Sexy?Sexy
_____?Se____?Sexy?Sex
______?Se__?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Sexy?Sex
________?Sexy?Sexy?Sex
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Se
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?R
________?Sexy?Sexy____?Sexy?Sexy?Se
_________?Sexy?Se_______?Sexy?Sexy?
_________?Sexy?Se_____?Sexy?Sexy?
_________?Sexy?R____?Sexy?Sexy
_________?Sexy?R_?Sexy?Sexy
________?Sexy?Sexy?Sexy
________?Sexy?Sexy?R
________?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Se
_______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy
______?Sexy
_______?Sex
_______?Sex
_______?Sex
______?Sexy?
______?Sexyy
_______|_?Sex
_______|__?Sex

Holčička

17. dubna 2010 v 15:48 | Liška
(▒)(▒)_______███☼███____(▒)( )
(▒)(█)(▒)__ ███_☼██████
_(▒)(▒)___██____████████
_________██____███▒▒▄▒▒
__________██____█▒▒▒▒▒▒
___________██____ █▒▒▒♥___(▒)(▒)
____________██_____▒▒____(▒)(█)(▒)
__________ __██____▒▒______(▒)(▒)
_____________██__▓▓▒▓_______█
________██__██ ▓▓▓▒▒▒▓____█
_(▒)(▒)___███_ ▓▓_▓▓▓▓▓___█
(▒)(█)(▒)______▓▓__▓▓▓▓▓___█ 
_(▒)(▒)_____ _▓▓__▓▓▓▓▓___█___█
___________ ▓▓___▓▓▓▓_▓___█_█
__________ ▓▓___▓▓▓▓__▓▓__█
_________ ▓▓___███☼█__▓▓__█
___♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒ __▓▓_█
___ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒ __▒▒▒
____ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥ ____█
______ ♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒ __█
________ ♥▒▒♥▒▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒ 
___________♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒ ▒♥▒
_______________▓▓_▓▓
_(▒)(▒)_________▓▓_▓▓
(▒)(█)(▒)_______▓▓_▓▓
_(▒)(▒)_________▓▓_▓▓
_______________▓▓_▓▓
_______________▓▓▓▓
_______________▓▓▓
______█████████
________██____██
______█☼█____██
______█_______██
______________█☼█(▒)(▒)_______███ ███____(▒)(▒)
(▒)(█)(▒)__ ███_☼██████
_(▒)(▒)___██____████████
_________██____███▒▒▄▒▒
_

Drsně! Homerova hlava z klávesnicových znaků!

17. dubna 2010 v 15:47 | Liška
▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓
▒▓▓▓▓▓▓░░░▓
▒▓░░░░▓░░░░▓
▓░░░░░░▓░▓░▓
▓░░░░░░▓░░░▓
▓░░▓░░░▓▓▓▓
▒▓░░░░▓▒▒▒▒▓
▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▓▒▒▒▒▒▓

Palec nahoru

17. dubna 2010 v 15:46 | Liška
… … … … … … … ../:.:.:.:.:.|
… … … … … … … .|;.;.;.;.;.;/
… … … … ._"""""""_.);.;.;.;.;.|
… … … "-":.:.:.:.:.:."~-";.;.;.;|… .
… … .. (_""""""-""_:.:.:);.;.;..""
… … "-":.:.:.:.:.:.:.:""-"/;.;….;.;.;.""
… .. (:.___"""""""""___);.;.;.;.;.;.;.|
… .. /"":.:.:.:.:.:.:.:¯""\;.;.;.;.;.;.""
… . \:.__""""""""""""""__/;;;;;;;;;;;/\
… .. \.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.);;;;;;;;;;/:::\
… … . \""""-~~~;;;;;;;;;;;;;"":::::::\
… … … . """~~-"""""""""""-"::::::::::::

Subscribe

17. dubna 2010 v 15:45 | Liška
╔═╦╗╔╦╗╔═╦═╦╦╦╦╗╔═╗
║╚╣║║║╚╣╚╣╔╣╔╣║╚╣═╣
╠╗║╚╝║║╠╗║╚╣║║║║║═╣
╚═╩══╩═╩═╩═╩╝╚╩═╩═╝

I love you

17. dubna 2010 v 15:44 | Liška
(●̮̮̃•̃)  (●̮̮̃•̃)
/█\ ♥ /█\ ♥
╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗
╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣ YOU
╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═

Sovička

16. dubna 2010 v 19:09 | Liška
("•,•")
(""""")
  "  " 

Tu jsem sama vyrobila! xDD
 
 

Reklama